Underhållsplan ger er en kompass över ert underhållsbehov

En underhållsplan för bostadsrättsföreningar är en strategisk och långsiktig plan som syftar till att planera och organisera underhållsåtgärder för föreningens fastigheter och gemensamma områden. Planen är utformad för att säkerställa att fastigheten och dess olika delar behåller sin kvalitet och funktion över tiden, samtidigt som man undviker oväntade och kostsamma reparationer.

Våra underhållspaket

Nedan syns tre av våra paket för underhållsplaner, önskar ni skräddasy er egen hjälper vi givetvis er med detta!

10 årig underhållsplan

Fr 12 500 kr

Inkluderar fastighetens totala underhållsbehov

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

30 årig underhållsplan
Fr 25 000 kr

Inkluderar fastighetens totala underhållsbehov

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

50 årig underhållsplan

Fr 30 000 kr

Inkluderar fastighetens totala underhållsbehov

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Om underhållsplaner

Att ha en underhållsplan är viktigt av flera skäl:

 1. Förebygga oväntade kostnader: Genom att planera och budgetera för framtida underhållsåtgärder kan man undvika oväntade och plötsliga utgifter som kan vara ekonomiskt påfrestande för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.
 2. Bevara fastighetens värde: Regelbundet underhåll och vård av fastigheten hjälper till att bibehålla dess kvalitet och värde över tid. En välskött fastighet kan vara mer attraktiv på marknaden och behålla eller öka sitt värde.
 3. Skapa trygghet för boende: En välplanerad underhållsstrategi bidrar till att skapa en säker och trivsam boendemiljö för fastighetens ägare eller boende. Genom att förhindra problem och reparationer kan man minimera störningar och oro för boende.
 4. Hållbarhet och miljöansvar: Genom att genomföra förebyggande underhåll och energieffektiva åtgärder kan man bidra till en hållbarare fastighet och minska dess miljöpåverkan.
 5. Långsiktig planering: En underhållsplan ger fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen en tydlig plan för framtida åtgärder, vilket underlättar förvaltningen och långsiktig planering av ekonomiska resurser.

Sammanfattningsvis bidrar en underhållsplan till att skapa en stabil och välfungerande fastighet, samtidigt som den ger ekonomisk trygghet och effektiv resursanvändning. Det är ett verktyg som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta ansvar för fastighetens välmående och långsiktiga hållbarhet.

För att uppdatera underhållsplanen för en bostadsrättsförening är det viktigt att genomföra regelbundna översyner och bedömningar av fastighetens skick och underhållsbehov. Här är några steg som kan vara användbara för att uppdatera underhållsplanen:

 1. Inventera fastigheten: Gör en noggrann inventering av fastigheten och dess olika delar, såsom tak, fasader, VVS-system, elanläggningar, hissar, trapphus, och andra gemensamma utrymmen. Identifiera eventuella förändringar eller slitage sedan den senaste planen upprättades.
 2. Utvärdera underhållsbehoven: Bedöm fastighetens skick och utvärdera vilka underhållsåtgärder som behövs för att säkerställa dess långsiktiga hälsa och funktion. Ta hänsyn till ålder, slitage och andra faktorer som kan påverka underhållsbehoven.
 3. Samråd med experter: Vid behov kan det vara värdefullt att rådfråga experter, såsom besiktningsmän, byggingenjörer eller fastighetsskötare, för att få insikter och professionella bedömningar av fastighetens skick och vilka åtgärder som bör vidtas.
 4. Prioritera åtgärder: Föreslå en prioriteringsordning för de olika underhållsåtgärderna baserat på deras viktighet och brådska. Ta hänsyn till budgeten och resurserna för att planera för genomförandet av åtgärderna.
 5. Uppdatera budgeten: Uppdatera föreningens budget för att inkludera de planerade underhållsåtgärderna. Se till att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att täcka de kostnader som planen innebär.
 6. Kommunicera med medlemmarna: Informera medlemmarna om den uppdaterade underhållsplanen och vilka åtgärder som är planerade. Skapa en tydlig och öppen kommunikation för att få deras stöd och förståelse för föreningens underhållsstrategi.

Från och med 1 januari 2024 måste styrelserna för nyproducerade eller nyombildade bostadsrättsföreningar följa den nya lagen som kräver en långsiktig, komponentuppdelad och regelbundet uppdaterad underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden. Detta steg togs för att öka tryggheten på bostadsrättsmarknaden och säkerställa att planerat underhåll är tydligt och ekonomiskt förutsebart. Den tekniska underhållsplanen ska vara kopplad till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan